ผู้จัดทำ

 

- นายเฉลิมพล ปั้นทอง

- ปวส. C2/2 รหัส 2432

- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

- นายปณิธาน วัยทะเวก

- ปวส. C2/2 รหัส 4488

- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

- 084-0552191

- 097-3936562

                   
 
 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2