จุดประสงค์รายวิชา

 

1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

 
 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2