คำอธิบายรายวิชา
 

- ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทางานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web)

- การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมพัฒนาเว็บ

- การจัดการเนื้อหา (CMS) โปรแกรมสาเร็จรูป หรือโปรแกรมพัฒนาเว็บอื่นๆ

- การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบ ติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดทำคู่มือ

 

 

 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2