สมรรถนะรายวิชา
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บไซต์

2. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ

 
 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2